Regulamin serwisów DJ Promotion

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW DJ PROMOTION – DIGITAL DJ oraz DJ PROMOTION CD POOL

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisów internetowych DigitalDJ oraz DJ PROMOTION CD POOL dostępnych pod adresem www.djpromotion.com.pl (zwanych dalej łącznie „Serwisami”).

Serwisy prowadzone są przez firmę DJ Promotion Piotr Gryglewicz z siedzibą w Warszawie, 01-651, ul. Gwiaździsta 33/162, NIP 118-000-93-15, (dalej: „Usługodawca”).

Serwisy przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się prezentacją muzyki jako czynni DJ-e, w klubach, stacji radiowych innych obiektach do tego powołanych, jako przedsiębiorców (dalej „Użytkownicy”).

Przedmiotem działalności Usługodawcy jest m. in. odpłatne (zgodnie z tabelą opłat Załącznik nr 1) udostępnianie Użytkownikom oferty Usługodawcy oraz umożliwienie im dokonywania zakupu i pobierania zamówionych fonogramów w formie cyfrowej (pliki) lub zakupu fonogramów utrwalonych na nośnikach fizycznych CD („Produkty” lub „Usługi”) na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie www.djpromotion.com.pl („Rejestracja”) i jego zaakceptowaniu przez Usługodawcę. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.

Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje nie zawarciem Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku nie podania przez Użytkownika danych osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych, a także w przypadku niespełnienia przez Użytkownika kryteriów określonych w §1.

Usługodawca ma prawo podjęcia decyzji o zawarciu Umowy z osobami innymi niż spełniające kryteria określone w §1, np. użytkownikami o statusie ADEPT.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 6 miesięcy. Po upływie tego okresu umowa zostaje automatycznie rozwiązana i aby ją odnowić na kolejne 6 miesięcy należy dokonać ponownej opłaty za legitymację oraz wybrany transfer lub pakiet płyt CD „DJ Promotion CD Pool” wg tabeli opłat stanowiącej załącznik niniejszego Regulaminu.

W celu przyspieszenia rozpoczęcia świadczenia usług dokonując Rejestracji Użytkownik będący konsumentem zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy na zasadach określonych w § 10. W takim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest przyznanie Użytkownikowi legitymacji członkowskiej (niebieskiej w przypadku serwisu DJ PROMOTION CD POOL / szarej w przypadku serwisu Digital DJ) DJ Promotion (dalej Legitymacji). Legitymacja stanowi potwierdzenie przynależności do DJ Promotion. Należy ją mieć przy sobie w czasie pracy i okazywać na życzenie stosownych organów kontrolnych, gdyż ułatwia to im ustalenie pochodzenia nośników i potwierdzenie legalności otrzymanej od DJ Promotion muzyki.
Legitymacja w serwisie Digital DJ wystawiana jest na okres półroczny, liczony od momentu dokonania opłaty za składkę członkowską.
Legitymacja w serwisie DJ PROMOTION CD POOL wystawiana jest co pół roku w styczniu i lipcu i dostarczana wraz z pakietem płyt.

Po pięciu latach użytkowania serwisu użytkownik nabywa prawo do otrzymania prestiżowej złotej legitymacji, pod warunkami zachowania przez ten okres ciągłości Umowy.

Ze względu na spersonalizowany charakter Legitymacji opłata za jej wydanie nie podlega zwrotowi.

W przypadku Użytkowników posiadających konto w serwisie Digital DJ w terminie 14 dni przed datą upływu ważności Legitymacji Użytkownik ma możliwość samodzielnego jej odnowienia w swoim profilu za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 lub PayPal (zgodnie z tabelą opłat Załącznik nr 1). W przypadku, kiedy data ważności Legitymacji minie, Użytkownik ma możliwość samodzielnego jej odnowienia podczas logowania do serwisu Digital DJ, pod warunkiem posiadania aktywnego pakietu transferu ważnego min. 15 dni naprzód. W pozostałych przypadkach Użytkownik chcący odnowić ważność legitymacji proszony jest o kontakt z biurem DJ Promotion telefonicznie, przez e-mail lub formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie głównej www.djpromotion.com.pl

Dostęp do Serwisów można otrzymać także warunkowo na okres 6 miesięcy (ADEPT). Przed końcem tego okresu Użytkownik zobowiązany jest przedstawić informacje na temat aktywności zawodowej, przystąpić do kursu szkoleniowego DJ Promotion lub zdać egzamin, który DJ Promotion przeprowadza okresowo w Warszawie lub innych miastach na terenie Polski.

Warunkiem otrzymania statusu ADEPT jest przedstawienie podczas rejestracji dokładnego opisu swojej działalności i doświadczeń związanych z zawodem DJ’a, posiadanego sprzętu i ewentualnego uczestnictwa w kursach szkoleniowych. Decyzja o uwzględnieniu, bądź nieuwzględnieniu wniosku o nadanie statusu ADEPT, należy ostatecznie do Usługodawcy.

Użytkownik o statusie ADEPT otrzymuje legitymację adepta (zielona) ważną pół roku.

Osoby grające regularnie na imprezach publicznych nie mogą ubiegać się o status ADEPT.

 

3. Szczegóły i płatności (zgodnie z tabelą opłat Załącznik nr 1)

Okres ważności legitymacji członkowskiej wynosi 6 miesięcy. Oznacza to, że Użytkownik korzystający z miesięcznego abonamentu zobowiązany jest do doładowywania konta według wybranego rodzaju pakietu (D1, D2 lub D3) co 30 dni, przez okres pół roku, na jaki wystawiana jest legitymacja. Po upływie 30 dni Użytkownik ma maksymalnie 20 dni na ponowne doładowanie konta na okres kolejnych 30 dni, o czym zostanie wcześniej poinformowany przez system powiadamiający w serwisie oraz droga mailową. Po upływie okresu 20 dni (50 dzień od poprzedniego doładowania), Użytkownik traci prawo do doładowywania w trybie miesięcznym na rzecz trybu abonamentu półrocznego. Po jego upłynięciu Użytkownik ponownie nabiera prawo do jednorazowego odnawiania subskrypcji w trybie miesięcznym. O końcu okresu ważności legitymacji Użytkownik powiadamiany jest przez system powiadomień w serwisie cyfrowym oraz przypomnieniem mailowym.

Przypomnienie mailowe jest jedynie elementem pomocniczym, którego celem jest pomoc użytkownikowi i nie stanowi warunku wywiązywania się z warunków regulaminu. DJ Promotion nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia użytkownikowi.

W przypadku serwisu „DJ Promotion CD Pool” płyty przesyłane są Użytkownikowi raz w miesiącu przesyłką pobraniową. Użytkownik serwisu CD Pool ma możliwość wyboru następujących formatów muzycznych 1. Black, 2. Pop Dance, 3. Polska, 4. House, 5. Big Room w następujących pakietach: A1 (zawiera wszystkie formaty), A2 (zawiera format 4-5), A3 (zawiera format 1-3). Po wcześniejszym umówieniu możliwy jest osobisty odbiór subskrypcji.

Ilość płyt w aktualnym pakiecie uzależniona jest od jakości repertuaru w danym okresie. Cena pakietu nie jest stała i każdorazowo uzależniona jest od ilości płyt, przy czym maksymalna liczba sztuk płyt, na podstawie której kalkulowana jest cena pakietu,  może wynosić nie więcej 10 sztuk miesięcznie.

Zawieszenie subskrypcji możliwe jest po pisemnym zgłoszeniu mailem lub listem poleconym w 14-dniowym terminie przed kolejną wysyłką. Przyjęcie zawieszenia potwierdzane jest przed DJ Promotion mailem zwrotnym. Brak takiego potwierdzenia w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych może oznaczać, że DJ Promotion nie otrzymało informacji o zawieszeniu. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 6 miesięcy od daty zawieszenia do daty wznowienia.

 

4. Konto Użytkownika

W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie DigitalDJ lub DJ PROMOTION CD POOL, przypisane do adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Za pomocą Konta Użytkownik serwisu Digital DJ ma możliwość pobierania nabytych Produktów (plików muzycznych mp3 320 kbps).

W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę wysyłając wiadomość na adres: office@djpromotion.com.pl.

Konto Użytkownika jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do konta.

W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów akceptującym pliki typu cookies, a także posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

5. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktów pozbawionych wad, w tym wad prawnych, nadających się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej itp. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie powiadomień, przypomnień itp. wspomnianych w § 3; nieotrzymanie powiadomienia nie stanowi podstawy reklamacji i nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań określonych umową.

 

6. Uprawnienia i odpowiedzialność Użytkowników

Użytkownik ma obowiązek:

Przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności nie odstępowania (także sprzedawania) otrzymanych płyt CD promo osobom nieupoważnionym oraz nie rozpowszechniania materiałów w Internecie.

Regularnie wypełniać raport w internetowym systemie Mój Top (wykazu najpopularniejszych nagrań w swoim miejscu grania ).

Zwrócić niezwłocznie legitymację członkowską DJ Promotion w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub DJ Promotion, bez względu na przyczynę rozwiązania Umowy.

Użytkownik nabywa prawo do :

a) Legalnego odtwarzania otrzymanych płyt i plików muzycznych

b) Zamawianie dowolnych płyt będących w ofercie handlowej DJ Promotion, bez uiszczania opłat gwarancyjnych

c) Korzystania z rabatów w innych serwisach DJ Promotion

d) Otrzymania potwierdzenia legalności ściągniętych z serwisu Digital DJ utworów na podstawie wygenerowanego w serwisie „Certyfikatu pochodzenia utworu muzycznego audio”. Taki plik stanowi załącznik do ściągniętych plików. Plik należy zapisać jako PDF lub wydrukować i przechowywać w tym samym folderze co pliki mp3, by przedstawiać w razie potrzeby na życzenie organów kontrolujących. W profilu Użytkownika jest możliwość wygenerowania certyfikatu za dowolny okres.

 

7. Zamówienie

Dokonanie pierwszego, po rejestracji Konta w którymkolwiek z Serwisów, zamówienia możliwe jest jedynie przy wybraniu opcji zapłaty za 6 miesięcy z góry, zgodnie z tabelą opłat Załącznik nr 1.

Po wybraniu opcji transferu i uregulowaniu zapłaty (zgodnie z tabelą opłat Załącznik nr 1) Użytkownik nabiera prawo do korzystania z serwisu w minimalnym okresie 30 dni w zakresie wybranej opcji, czyli limitowaną wielkością transferu; jeśli użytkownik wykorzysta transfer przed upływem 30 dni, może wykupić kolejny pakiet transferu według swojego wyboru (można go zmienić na inny bez dodatkowych opłat); wystarczy dokonać płatności poprzez system płatności PayU w serwisie cyfrowym (transfer dostępny w ciągu kilku minut) lub przelewem tradycyjnym na konto DJ Promotion (czas realizacji ok. 3 dni roboczych).

Pod pojęciem transferu rozumie się sumę wartości w megabajtach (MB) pobranych plików. Niewykorzystany transfer przechodzi na kolejny okres abonamentu tylko w chwili, gdy Użytkownik dokona wpłaty w trakcie trwania bieżącego abonamentu lub nie dalej niż w ciągu 48 godzin od zakończenia obecnego okresu; decyduje czas wpływu na konto DJ Promotion (nie dotyczy w przypadku płatności PayU). W sytuacji, gdy wpłata przyjdzie po terminie użytkownik otrzyma tylko nowy pakiet transferu, a wielkość niewykorzystanego transferu z poprzedniego okresu ulegnie wyzerowaniu. W sytuacji, gdy wpłata przyjdzie w terminie do wielkości niewykorzystanego transferu zostanie dodana wielkość nowego transferu. O kończącym się okresie pakietu transferu Użytkownik zostanie powiadomiony przez system powiadomień w serwisie oraz drogą mailową.

Wysokość dokonanej wpłaty poza systemem PayU (wybranej wg opcji np. D1, D2, D3, D1P, D2P lub D3P + legitymacja) będzie informacją dla DJ Promotion o wyborze transferu; aktywację konta po dokonaniu transferu DJ Promotion wykona niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty, w godzinach pracy biura, które podane są na stronie www.djpromotion.com.pl

Złożenie dwutygodniowego raportu w „Top Chart System” - 20 najpopularniejszych utworów odtwarzanych przez Użytkownika, upoważnia go do otrzymania dodatkowego (bezpłatnego) bonusu transferu. Jest on przyznawany po upływie półrocznego okresu. Wejście do systemu raportowania odbywa się przez zakładkę „Charts” na stronie głównej DJ Promotion. Dane do logowania są takie same jak dane dostępowe do serwisu cyfrowego. Aktualna wielkość bonusu transferu wynosi 500MB.

Pliki umieszczone na serwerze dostarczane są w większości w oryginalnej postaci przygotowanej przez producenta danego nagrania. Są nie edytowane i nie zmasterowane przez DJ Promotion. Dlatego sporadycznie może być sytuacja, że plik będzie wymagał normalizacji z powodu mniejszej amplitudy nagrania, co Użytkownik może zrobić we własnym zakresie, jeśli ma taką wolę, bez naruszania integralności utworu.

Formatem plików w serwisie Digital DJ jest mp3 320 kbps.

DJ Promotion nie gwarantuje stabilności łącza Użytkownika; w sytuacji, gdy nastąpi zerwanie pobierania Użytkownik ma prawo do reklamacji. Użytkownik ma możliwość, samodzielnie w swoim profilu, ponownie pobrać pojedynczy plik w terminie 14 dni od pierwszego pobrania,  zaś paczki plików w ciągu 24 godzin od pierwszego pobrania). Po upływie tego terminu Użytkownik traci prawo do ponownego ściągnięcia pliku. DJ Promotion nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu komputerowego użytkownika. Wszelkie jego wady i niedoskonałości Użytkownik winien usunąć we własnym zakresie, tak, aby nie utrudniało korzystania z serwisu.

Użytkownik serwisu Digital DJ nabiera prawo do ściągnięcia pliku cyfrowego audio, który można zapisać jednorazowo na płycie CD-R, przy zachowaniu formatu pliku źródłowego lub innym urządzeniu (np. dysku) magazynującym pliki audio, który posłuży do publicznego odtworzenia pliku. Użytkownik jest tzw. end-userem, czyli użytkownikiem końcowym – bez prawa odstępowania materiału innym osobom.

Pliki umieszczone na serwerze są własnością podanych przy nich w serwisie wydawców, producentów lub dystrybutorów. Dlatego udostępnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Użytkownik może skopiować utwór w celu wykorzystania go do odtworzenia publicznego tylko personalnie przez niego samego. Wyjątkowo Użytkownik może zrobić dodatkową kopię pliku cyfrowego audio - zapasową - na dowolnym nośniku, którą należy przechowywać poza miejscem odtwarzania publicznego.

Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).

W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza, że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 10 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy w sytuacji wskazanej wyżej przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu ustawowym.

 

8. Reklamacje

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: office@.djpromotion.com.pl

DJ Promotion nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych. W przypadku podejrzenia co do braków w przesyłce należy ją otworzyć w obecności przedstawiciela operatora pocztowego (kuriera). Tylko w tym przypadku istnieje możliwość reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

 

9. Wypowiedzenie Umowy

Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić w sposób wskazany w § 2 Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy:  office@djpromotion.com.pl

Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:

  1. a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  3. c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
  4. d) umyślnie dopuszcza się naruszenia praw autorskich lub pokrewnych do nagrań muzycznych;
  5. e) zalega z płatnościami na rzecz DJ Promotion - w przypadku nieodebrania dwóch kolejnych pakietów płyt – płatność za pobraniem - serwis DJ PROMOTION CD POOL (po pierwszym nieodebranym pakiecie następuje zawieszenie członkostwa do chwili uregulowania zaległości; w przypadku nieodebrania wysyłki kosztami odesłania obciążany jest Użytkownik).
  6. f) nie wykupi transferu w serwisie Digital DJ w sposób, do którego został zobowiązany w § 3 Regulaminu (zgodnie z tabelą opłat Załącznik nr 1).

Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę.

 

10. Odstąpienie od Umowy

Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Niniejsze zapisy nie dotyczą przedsiębiorców.

Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie co do zasady zbieżnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 9 Regulaminu.

Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

W przypadku serwisu Digital DJ z uwagi na charakter Produktów będących fonogramami, a jednocześnie treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:

  1. a) Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa wyżej oraz
  2. b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy.

W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Usługodawca udostępni Produkt Użytkownikowi po upływie tego terminu.

 

11. Dane osobowe

Zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wraz z przysługującymi Użytkownikowi prawami został szczegółowo opisany w „Polityce ochrony danych osobowych RODO”, dostępnej na stronie Polityka RODO w DJ Promotion.

 

12. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia usług zawartej z Usługodawcą.

Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Nazwy Serwisów, ich koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością DJ Promotion i podlegają ochronie prawnej.

 

Załącznik nr 1. Tabela opłat

Opłaty członkowskie

Składka półroczna wpisowa/przedłużenie legitymacji w serwisie Digital DJ - realizowane przelewem tradycyjnym lub poprzez konto użytkownika

55 PLN

Składka półroczna w serwisie DJ PROMOTION CD POOL (doliczana do pakietów styczniowych oraz lipcowych)

35 PLN

Składka wpisowa w serwisie DJ PROMOTION CD POOL – status ADEPT (legitymacja + 3 pakiety A1)

410 PLN

Składka wpisowa w serwisie DJ PROMOTION CD POOL – status ADEPT (legitymacja + 3 pakiety A2)

305 PLN

Składka wpisowa w serwisie DJ PROMOTION CD POOL – status ADEPT (legitymacja + 3 pakiety A3) CD POOL

305 PLN

Pakiet płyt A1 dla serwisu DJ PROMOTION CD POOL

18 PLN x szt. CD + standardowy koszt przesyłki

Pakiet płyt A2 dla serwisu DJ PROMOTION CD POOL

20 PLN x szt. CD + standardowy koszt przesyłki

Pakiet płyt A3 dla serwisu DJ PROMOTION CD POOL

20 PLN x szt. CD + standardowy koszt przesyłki

 

Opłaty inicjacyjne oraz za odnowienie transferu w serwisie Digital DJ - płatności realizowane zwykłym przelewem lub przez konto użytkownika w serwisie

D3 – transfer mały – do     500 MB  - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

95.00 PLN*

D2 – transfer średni – do 1000 MB  - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

125.00 PLN*

 

D1 – transfer  max – do   1500 MB  - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

165.00 PLN*

 

D3P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

480.00 PLN

D2P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

655.00 PLN

D1P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

860.00 PLN

*pierwszy zakupiony abonament musi być opłacony na pół roku z góry; po okresie pół roku można przejść na rozliczenie miesięczne.

Do powyższych kosztów wybranego abonamentu półrocznego należy doliczyć koszt w/w legitymacji członkowskiej (55PLN) stanowi to całość koniecznych do poniesienia kosztów raz na pół roku. Po tym okresie nie ma konieczności przedłużania członkostwa.

 

Opłaty za odnowienie transferu w serwisie Digital DJ (DOTYCZY STATUSU GOLD) - płatności realizowane przez konto użytkownika w serwisie

D3 – transfer mały – do 500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

82.00 PLN

 

D2 – transfer średni – do 1000 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

115.00 PLN

D1 – transfer  max – do 1500 MB  - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

151.00 PLN

D3P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) - (wliczony rabat)

 

425.00 PLN

D2P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

 

620.00 PLN

D1P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

810.00 PLN

 

Do powyższych kosztów wybranego abonamentu półrocznego należy doliczyć koszt w/w legitymacji członkowskiej (55PLN) stanowi to całość koniecznych do poniesienia kosztów raz na pół roku. Po tym okresie nie ma konieczności przedłużania członkostwa.

 

Opłaty inicjacyjne oraz za odnowienie transferu w serwisie Digital DJ (DOTYCZY STATUSU ADEPT) - płatności realizowane przez konto użytkownika w serwisie

D3P ADEPT – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) - (wliczony rabat)

 

abonament zawieszony do odwołania

D2P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

 

730.00 PLN

D1P – opłata półroczna (6 x 30 dni kalendarzowych) (wliczony rabat)

920.00 PLN

 

D3 – transfer mały – do 500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

105.00 PLN*

D2 – transfer średni – do 1000 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

130.00 PLN*

D1 – transfer  max – do 1500 MB  - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych)

170.00 PLN*

*pierwszy zakupiony abonament musi być opłacony na pół roku z góry; po okresie pół roku można przejść na rozliczenie miesięczne.

Do powyższych kosztów wybranego abonamentu półrocznego należy doliczyć koszt w/w legitymacji członkowskiej (55PLN) stanowi to całość koniecznych do poniesienia kosztów raz na pół roku. Po tym okresie nie ma konieczności przedłużania członkostwa.

 

Opłaty inne

Faktura papierowa

5 PLN

Opłata administracyjna w przypadku konieczności przeksięgowania/zwrotu nieprawidłowo wpłaconych środków z winy klienta/niedopełnienia zapisów Regulaminu

3 PLN

Opłata za obsługę pobrania pocztowego (w przypadku opłacenia pakietu cyfrowego przy odbiorze legitymacji)

15 PLN

 

Nr konta do wpłat zwykłym przelewem na potrzeby serwisu

DJ Promotion, 01-651 Warszawa, Gwiaździsta 33 lok. 162

  • do polskich przelewów 77 1750 0012 0000 0000 3541 1283
  • do zagranicznych przelewów PL77 1750 0012 0000 0000 3541 1283  KOD BIC/SWIFT: RCBWPLPW